Geodetická kancelář Prostějov - Tomáš Sobota

NAŠE SLUŽBY

 • Geodézie v katastru nemovitostí
  • Geometrické plány »
   • Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy (nezbytný doklad k souhlasu s užíváním budovy, který vydává příslušný stavební úřad)
   • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
   • Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
   • Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem
   • Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
   • Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
   • Geometrický plán pro průběh hranice určené soudem
   • Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného)
  • Vytyčování hranic pozemků »
   • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
   • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci (zemědělských a lesních pozemků sloučených v 50. a 60. letech 20. stol. do velkých územních celků)
  • Zhuštění sítě bodů PPBP
  • Technická pomoc při vkladu a záznamu do katastru nemovitostí
 • Inženýrská a stavební geodézie
  • Geodetické činnosti v investiční výstavbě »
   • Stabilizace, zaměření a zpracování dokumentace vytyčovacích sítí a jiných účelových geodetických sítí
   • Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb a terénních úprav
   • Zajištění podkladů pro majetkoprávní uspořádání
   • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb a vytyčení terénních úprav
   • Kontrolní (ověřovací) měření objektů staveb a terénních úprav
   • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
   • Zaměření inženýrských sítí a vyhotovení dokumentace pokládky inženýrských sítí
   • Vyhotovení digitální stavební dokumentace budov - stavebních plánů
   • Určení kubatury hmoty (skládek, projektovaných náspů a výkopů apod.)
  • Geodetické činnosti pro soukromé stavebníky »
   • Tvorba mapových podkladů pro projekt jednoduché stavby a terénní
    úpravy
   • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby a vytyčení terénní úpravy - vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu, výškové vytyčení dna základové jámy stavby
   • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
   • Zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí - vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám
   • Určení kubatury hmoty
 • Mapování
  • Digitální tematické mapy pro správní účely »
   • Digitální základní mapy závodů
   • Digitální tematické mapy měst a obcí
   • Digitální tematické mapy průmyslových areálů (areály velkoskladů,
    prodejní areály, výstavní areály apod.)
   • Digitální tematické mapy parkových úprav pro dendrologické průzkumy a projekty
  • Digitální mapové podklady pro projektování »
   • Digitální mapové podklady pro projektování v investiční výstavbě
   • Digitální mapové podklady pro projektování pro soukromé stavebníky, zejména pro stavebníky rodinných domů
 • Geodetické činnosti podle zvláštních požadavků zákazníka
 • Pozemkové úpravy
 • Znalecké posudky v oboru geodézie a kartografie

Poradenství v oblasti katastru nemovitostí poskytujeme ZDARMA.


CENÍK

Většina prací v našem oboru má specifický charakter, proto je vhodné pro zodpovědné stanovení ceny osobní jednání. Na požádání Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku dle vašeho zadání.
Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (zejména předpisy a normami platnými v zeměměřictví a katastru nemovitostí a ve stavebnictví) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s objednatelem podle obchodního zákoníku nebo objednatelem doručenou písemnou nebo elektronickou objednávkou. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady a související technické, přírodní, časové a jiné podmínky výkonů a poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru.


KONTAKTY
Geodetická kancelář Sobota
Komenského 7
796 01 Prostějov
tel: 582 342 193
mobil: 607 267 456
e-mail: sobota@atlas.cz

Najděte nás na mapě  
Galerie přístrojů
In-počasí

© Copyright 2016   
Celkem: 959
Dnes: 17
Online: 1